Image tis-sumatrapdf
Description:
automatic package for SumatraPDF Installer (Krzysztof Kowalczyk)